Usalda, aga kontrolli …  
Usalda, aga kontrolli …  

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Veebipoe headideed.ee omanikuks on Head Ideed OÜ (registrikood 16291407).

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika teavitus

Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Head Ideed OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe vaatamise, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 01.10.2021

 

1. Kelle andmeid Head Ideed töötleb?

Head Ideed OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral saab vastuse aadressilt info@headideed.ee. 

Head Ideed OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kui nad on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või tooteid või on varem kasutanud meie teenuseid või tooteid. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

 

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja toodete kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemaid tooteid ja paremat teavet. Kui Head Ideed OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi tagada meie toodete korrektne ja kvaliteetne osutamine.

Head Ideed OÜ turunduskanalitest (koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat teavet ning täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust. Sellisel juhul on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ning pakkuda paremaid teenuseid või tooteid.

Näiteks töötleb Head Ideed OÜ andmeid kliendi ostukäitumise, uudiskirjade lugemise ja avamise ning reklaamide avamise kohta, et pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Head Ideed OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Head Ideed OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine
 • kliendile uute teenuste pakkumine
 • Head Ideed OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine
 • veebilehe haldamine
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
 • kliendi päringutele vastamine

 

3. Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, sh küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ning pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. See võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused, nagu kirja suurus, suhtluskeel, seadmeinfo, vaatlusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta nii, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Head Ideed OÜ kasutab:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, nt mis sisulehti avatakse kõige enam või mida sealt veebilehelt otsitakse jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised
 • reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame
 • kolmandate osaliste küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps. 

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Niisuguse soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safarihttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi kasutajale enam kättesaadavad olla.

 

4. Head Ideed OÜ töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

Head Ideed OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktandmed: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: kliendi eelistused seoses Head Ideed OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie toodete kohta
 • automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sh brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, mis sisulehti uuris, ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed
 • kasutaja toimingud seoses Head Ideed OÜ e-kirjadega, sh andmed selle kohta, mis kirju ning millal ja kuidas on kasutaja avanud
 • muud isikuandmed, mille isik on teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook, Instagram jt

 

5. Isikuandmete jagamine

Head Ideed OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa Liidu majanduspiirkonda.

Head Ideed OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osalistele, v.a allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumiseks.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • riikliku järelevalve asutuste ja politsei soovil
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul
 • kaupade ostmisel maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le (registrikood 14557628)
 • kaupade posti teel saatmiseks postiteenust vahendavale või osutavale isikule, asutusele ja organisatsioonile

 

6. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Head Ideed OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Head Ideed OÜ prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

Säilitamistähtaeg

Head Ideed OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vaja. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid. Kui me isikuandmeid enam ei vaja ega õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.

 

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Head Ideed OÜ töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Head Ideed OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@headideed.ee.

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sh nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Head Ideed OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

8. Muud sätted

Head Ideed OÜ võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval sellel veebilehel.

Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

 

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Veebipoe headideed.ee omanikuks on Head Ideed OÜ (registrikood 16291407).

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika teavitus

Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Head Ideed OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe vaatamise, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 01.10.2021


1. Kelle andmeid Head Ideed
töötleb?

Head Ideed OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral saab vastuse aadressilt info@headideed.ee.

Head Ideed OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kui nad on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või tooteid või on varem kasutanud meie teenuseid või tooteid. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.


2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja toodete kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemaid tooteid ja paremat teavet. Kui Head Ideed OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi tagada meie toodete korrektne ja kvaliteetne osutamine.

Head Ideed OÜ turunduskanalitest (koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat teavet ning täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust. Sellisel juhul on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ning pakkuda paremaid teenuseid või tooteid.

Näiteks töötleb Head Ideed OÜ andmeid kliendi ostukäitumise, uudiskirjade lugemise ja avamise ning reklaamide avamise kohta, et pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Head Ideed OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Head Ideed OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine
 • kliendile uute teenuste pakkumine
 • Head Ideed OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine
 • veebilehe haldamine
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
 • kliendi päringutele vastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, sh küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ning pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. See võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused, nagu kirja suurus, suhtluskeel, seadmeinfo, vaatlusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta nii, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.


Head Ideed OÜ kasutab:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, nt mis sisulehti avatakse kõige enam või mida sealt veebilehelt otsitakse jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised
 • reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame
 • kolmandate osaliste küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Niisuguse soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.


Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy 
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi kasutajale enam kättesaadavad olla.

 

4. Head Ideed OÜ töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

Head Ideed OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktanded: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: kliendi eelistused seoses Head Ideed OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie toodete kohta
 • automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sh brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, mis sisulehti uuris, ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed
 • kasutaja toimingud seoses Head Ideed OÜ e-kirjadega, sh andmed selle kohta, mis kirju ning millal ja kuidas on kasutaja avanud
 • muud isikuandmed, mille isik on teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook, Instagram jt

5. Isikuandmete jagamine

Head Ideed OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa Liidu majanduspiirkonda.

Head Ideed OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osalistele, v.a allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumiseks.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • riikliku järelevalve asutuste ja politsei soovil
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul
 • kaupade ostmisel maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le (registrikood 14557628)
 • kaupade posti teel saatmiseks postiteenust vahendavale või osutavale isikule, asutusele ja organisatsioonile

6. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Head Ideed OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Head Ideed OÜ prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

Säilitamistähtaeg

Head Ideed OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vaja. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid. Kui me isikuandmeid enam ei vaja ega õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.


7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Head Ideed OÜ töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Head Ideed OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@headideed.ee.

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sh nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Head Ideed OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.


8. Muud sätted

Head Ideed OÜ võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval sellel veebilehel.

Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

 

Lisainformatsiooni saamiseks kasuta päringu vormi Kontakti lehel või saada küsimus e-posti aadressile info@headideed.ee